Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „TROJAN“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-848/6 od 21.06.2022.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za površinski kop tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, na dijelu katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar.