Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Uprava za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br.19, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sredinu za izgradnju mosta na rijeci Tari, na KO Podbišće i KO Bjelojevići, u skladu sa smjernicama Prostornog plana područja posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Opština Mojkovac.