Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „MHG DADI“ doo, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Stambeno-poslovnog objekta br. 1 i 2 na dijelu UP1, koju čine katastarske parcele br. 2082/26, 2082/14, 5471/31 i 2082/8 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servirsno skladišna zona uz željezničku prugu Sari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica i dijelu UP2, koju čine katastarske parcele br. 2082/22, 2082/17 i 2082/13 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servirsno skladišna zona uz željezničku prugu Sari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica.