Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Nusretu Košuti, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-838/7 od 14.06.2022.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog objekta-auto kampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, lokacija br. 8.27, Program privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj za period 2019-2023. godine u Ulcinju.