Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekologije, prostornog plairanja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu na Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opština Bijelo Polje, sa Izvještajem o Javnoj raspravi na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.04.2022.godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me