“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „PM Power” d.o.o. iz Tivta, adresa Obala bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1595/5 od 26.01.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 10/0,4 kV sa uklapanjem u 10 kV mrežu na UP4-2 koju čine djelovi katastarskih parcela broj 551/19, 565/2 i 965/41 i dio UP4-1, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 551/37, 565/7 i 965/48, KO Tivat, Opština Tivat.