Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Možura“ d.o.o. iz Bara, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za obradu otpadnih guma na deponiji „Možura“, Opština Bar.