Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Stupne“, na dijelovima parcela broj 760, 761, 762/4 i 763 KO Stupne, Opština Kotor.