Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekonomskog razvoja-Direktorat za razvojne politike u turizmu-Direkcija za strateško planiranje je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu za STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA CRNE GORE DO 2025.GODINE na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 30.12.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me