U okviru obilježavanja  30 godina donošenja  Deklaracije o ekološkoj državi, potpisane  20. septembra 1991.godine,  Agencija za zaštitu životne sredine , a shodno donaciji od CRBC-a,  objavljuje

JAVNI POZIV

Za ozelenjavanje univerzitetskih  površina – Univerzitetski park u okviru  ekološke  akcije ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU i to za nabavku sadnog materijala kao i sadnju istih po datoj specifikaciji :

Dokument sa forografijama nalazi se OVDJE.

Platan i bor pinjol saditi na medjusobnom razmaku od 7m i 1.5m od ivice staze

Masline i Cercis siliquastrum saditi na rastojanju od 1m od ivice staze i medjusobnom rastojanju od 3.5-4m

Koprivić ( Celtis australis) saditi na razmaku od 6.5 m I 1.5m od ivice staze

Lipu ( Tilia cordata) saditi na rastojanju od 4.5-5m I zdaljensoti 1.5m od ivice staze

Napomena: Sav biljni materijal mora biti rasadnički uzgojen (školovan), isporučen na gradilište u kontejneru sa čitljivom etiketom na svakoj biljci.

VRIJEDNOST: 30.000,00 eura sa obračunatim  PDVom

PRAVO UČEŠĆA

Prava učešća imaju sva privredna društva, preduzetnici koji se bave navedenom djelatnošću, a koji bi i dijelom usluge i podržali realizaciju projekta kroz koju bi obezbjeđivali date usluge,  a ujedno i donirali odredjeni broj prizvoda te se na taj način uključili i  u finansiranje projekta .

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Kandidat dostavlja original ili kopiju izvoda iz  CRPS-a i ponudu.

Rok za dostavljanje prijava je 5 (pet) dana od dana objavljivanja javnog poziva odnosno do ponedeljka , 01. novembra  2021. godine, do 10 časova.

Ponuda  sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednom štampanom primjerku lično ili poštom na adresu: IV proleterske 19, 81000 Podgorica, Crna Gora,  na arhivu Agencije za zaštitu životne sredine kao ili na e-mail adresu:epamontenegro@gmail.com

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ulica IV Proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica,

sa napomenom na poleđini koverte: „Prijava za  ozelenjavanje univerzitetskih  površina – Univerzitetski park u okviru  ekološke  akcije ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU

Originalni dokument nalazi se OVDJE.