Agencija za zaštitu životne sredine, raspisuje nagradni konkurs za  izbor idejno- grafičkog rješenja logotipa, koji bi bio zvanični logotip Agencije za zaštitu životne sredine.

OBLAST: Grafički dizajn

CILJ: Dobijanje jedinstvenog vizuelnog identiteta Agencije

OPIS: Zadatak konkursa je izrada novog idejno-grafičkog rješenja, logotipa

Kod idejnog rješenja potrebno je definisati:

  • Idejno-grafičko rješenje – logotipa i ispis naziva institucije na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampano na A4 formatu papira.
  • Primjere apliciranja logotipa u boji na crtežu, kojim se prikazuje njegova upotreba za realizaciju aktivnosti iz Uvoda Konkursa;
  • Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ logotipa).
  • Prijedloge snimljene na CD-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali, te u formatu PNG u rezoluciji 72 dpi, za onlajn prezentaciju.
  • Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u.
  • Knjiga treba da sadrži primjenu logotipa na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, vizit karta, blok, pečat, plakat, web), 5.
  • Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu.

Prilikom izrade znaka/logotipa autori rješenja mogu se koristiti slobodnim grafičkim elementima kojim se može prezentovati ideja o zaštiti životne sredine.

USLOVI konkursa:

– Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica –  dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom.

– Svaki konkursni rad mora biti u koverti sa jasnom naznakom kome se upućuje rad.

Izrađeni konkursni rad potrebno je dostaviti do 05.11.2021. godine u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti:

„NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE“

 Agencija za zaštitu životne sredine

 Adresa: IV Proleterske brigade br.19 81000, Podgorica, Crna Gora

Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica: ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika/ce autorskog tima; brojeve žiro-računa članova/ica autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade.

Ukoliko se isplata nagrada vrši na pravno lice: ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona predstavnika/ce autorskog tima, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV; potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Prijavljena idejna rješenja logotipa ocjenjivaće posebna komisija koju će imenovati Agencija za zaštitu životne sredine.Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

NAGRADNI FOND: Sredstva za realizaciju konkursa iznose 500,00 € sa uračunatim porezima.


Kontakt osobe:

Adnan Đečević, email: adnan.djecevic@epa.org.me

Ilija Gojović, email: ilija.gojovic@epa.org.me

Dokument u pdf-u možete preuzeti OVDJE.