Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Green Gvozd” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Đoka Miraševića br. 17c, donijeto rješenje broj: 02-UPI-688/15 od 15.07.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju” iz Podgorice.