Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore -Direktorat za vodoprivredu, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije nasipa na desnoj obali rijeke Bojane u Crnoj Gori, Opština Ulcinj.