Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1087/7 od 25.08.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju luke Virpazar sa pratećim objektima, na katastarskim parcelama br. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, KO Virpazar, zona F, u obuhvatu Državne studije lokacije „Virpazar”, Opština Bar.