“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi za saobraćaj Crne Gore, ul. IV Proletrske br. 19, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1013/7 od 24.08.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-3 Nikšić – Danilovgrad, dionica tunel „Budoš“ – Danilovgrad (raskrsnica kod motela „Perjanik“), Opština Danilovgrad i Opština Nikšić.