Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

Lista kandidata

koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar

 Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar, čiji je nosilac projekta „Trojan“ d.o.o. iz Bara, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine dostavljen je sljedeći prijedlog:

  1. Rita Barjaktarović, predložena od strane NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana

Original dokument možete preuzeti OVDJE.