Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljni urbanistički plan “Lijeva obala Lima”, Opštine Berane na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail fatima.mehovic@epa.org.me