Danas je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji  sa Agencijom za zaštitu životne sredine, Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, Institutom za biologiju mora, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Eko Fondom – Fondom za zaštitu životne sredine, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i Regionalnim ronilačkim centrom organizovalo ekološku akciju čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokokotorskom zalivu (Risanski zaliv).

Tom  prilikom medijima su se obratili:

  • Danilo Mrdak, državni sekretar za ekologiju u Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma,
  • Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori,,
  • Milan Gazdić, v.d direktora  Agencije za zaštitu životne sredine
  • Draško Boljević, v.d direktora Eko fonda,
  • Mladen Mikijelj, direktor preduzeća za upravljanje morskim dobrom;

Pozdravljajući prisutne i izražavajući zadovoljstvo, današnjim prisustvom akciji Milan Gazdić, v.d direktora  Agencije za zaštitu životne sredine, je istakao sljedeće: 

,,Agencija za zaštitu životne sredine, od svoga osnivanja učestvuje u obilježavanju, ovog globalno značajnog ekološkog datuma (5. juna – Svjetskog dana zaštite životne sredine) kako bi na simboličan način dala doprinos jačanju svijesti o zaštiti životne sredine i podsjetila na aktuelne ekološke probleme. Ovogodišnji moto pod kojim se obilježava ovaj najznačajniji ekološki datum  je ,,Obnova ekosistema”,  a danas počinje i Decenija UN-a za obnavljanje ekosistema. Njime se željela iskazati potreba smanjivanja svih negativnih uticaja na prirodu, koji imaju za posljedicu kako lokalno tako i globalno nestajanje i brzo smanjenje populacija biljaka i životinja, a koji su posljedica raznih ljudskih aktivnosti poput krčenja šuma, urbanizacije i sa njom povezane fragmentacije i gubitka staništa, trgovine divljim vrstama, krivolova, neodržive poljoprivredne i ribolovne prakse, raznih vidova zagađenja i u krajnjem su i posljedica  globalnog zagrijavanja.  

Stoga, upravo je i današnja akcija posvećena na neki način jednom vidu obnavljanja ekosistema, obzirom da otpad na plažama i u moru predstavlja jednu od najvećih prijetnji za morski ekosistem i biodiverzitet te da ima negativan uticaj na akvakulturu, ribarstvo, turizam, zdravlje ljudi, bezbjednost na moru, pa čak i na kulturu.

Obalni i morski ekosistemi predstavljaju globalno 60% ukupne ekonomske vrijednosti biosfere i osnova su za obezbjeđivanje mnogih usluga koje su direktno povezane sa dobrobitima ljudi.      Stoga smatram da imamo posebnu obavezu da se prema njima odnosimo mnogo odgovornije. U vezi sa tim, raduje me što je nedavno Vlada Crne Gore proglasila prvo morsko zaštićeno područje Parka prirode ,,Platamuni” i očekujemo da je to samo uvod u naredna Katič i Ostrvo Stari Ulcinj. Svakako interesantno je navesti da se i u Boko Kotorskom zalivu nalaze veoma unikatne i vrijedne zajednice korala i da je stavljanje pod preventivnu zaštitu ovih lokaliteta u toku i da će uskoro biti finalizovano te da se upravo današnja akcija odvija nedaleko od ovih lokaliteta. 

Uzimajući u obzir da je problem otpada u moru posebno izražen kod nas u Boko Kotorskom zalivu nadam se da ćemo danas svi dati mali ali značajan doprinos da se ovaj problem ublaži a svakako trudićemo se u buduće u saradnji sa svim institucijama i nevladinim organizacijama da se pitanja poput ovog sistematski i trajnije rješavaju”.

Ovogodišnja akcija dio je aktivnosti koje se organizuju u okviru programa obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore. Istoga dana predstavljen je i logo koji će pratiti ovogodišnju kampanju obilježavanja 30 godina ekološke države.

Pored već pomenutih učesnika, akciju su podržali i privatni  sector (YU Briv, Bella Boka i Valgo), predstavnici diplomatskog kora, NVO sektor i volonteri.

Danas je takođe, Arhus centar Berane, organizaciona jedinica Agencije za zaštitu životne sredine u saradnji  sa Opštinom Berane  i JP Vodovod i kanalizacija,  organizovalo posjetu Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda – Berane za učenike ekološke sekcije  I razreda Gimnazije ,,Panto Mališić’’ .

Posjetom postrojenju, i upoznavanjem sa njenim funkcionisanjem željelo se ukazati na njegovu  važnost i  ulogu kada je životna

sredina u pitanju,   te da se koncentracija zagađivača smanji na

minimalan i prihvatljiv nivo, da bi takva otpadna  voda,  nakon procesa prečišćavanja  bila bezbjedna za ispuštanje u rijeke i zemljišta.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa svim fazama tretmana otpadnih voda, od preliminarne faze ili predtretmana do primarnog i sekundarnog tretmana, i tretmana mulja.