Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o. Peking NR Kina – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2« usled nastale štete u rijeci Tari, na lokaciji petlje Mataševo ispod mosta na regionalnom putu R19 (stari most Mataševo).