Zbog problema u prenosu podataka sa servera prema web stranici Agencije na kojoj se prikazuju podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, javnosti nisu dostupne informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata sa mjernih stanica u okviru Državne mreže.

U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog problema.