Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbaniyma je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, Opština Plužine na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 15.04.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail

tamara.brajovic@epa.org.me
fatima.mehovic@epa.org.me