Na osnovu člana  7  Internog pravila za obrazovanje Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata,  ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i visinu troškova rada komisije, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV

Stručnim licima za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine poziva stručna lica da uzmu učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija.

Član Komisije iz reda drugih stručnih lica može biti lice koje ispunjava sledeće uslove:

Da ima  najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII1) u obimu 240 kredita CSPK-a iz oblasti iz oblasti prirodnih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, poljoprivrednih nauka, medicinskih nauka, farmaceutskih nauka, inženjerskih nauka,  posjeduje radno iskustvo od najmanje 7 godina u struci, ili odgovarajuće naučno zvanje – magistar ili doktor nauka.

Rok za dostavljanje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijava sadrzi:

  • ime i prezime,
  • broj licne karte,
  • JMBG,
  • adresu kandidata,
  • broj telefona i i-mejl adresu,
  • svojerucni potpis.

Kandidat uz prijavu prilaže sljedecu dokumentaciju:

  • Curriculum Vitae – CV;
  • fotokopiju lične karte ili pasosa
  • diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti visokog obrazovanja,
  • uvjerenje o radnom iskustvu,

Kandidat dostavlja original ili ovjerenu kopiju gore navedene dokumentacije.

Prijava se u zatvorenoj koverti dostavlja na arhivu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, na adresu:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Ulica IV Proleterske brigade broj 19,

81000 Podgorica,

sa napomenom na poleđini koverte: „Prijava za izbor drugih stručnih lica za angažovanje u Komisiji za procjenu uticaja”.                                                                                                                 

Kontakt osoba: Emir Redžepagić,  tel: 068/833-660,  mail: emir.redzepagic@epa.org.me

Original dokument možete preuzeti OVDJE.