Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbaniyma je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 6“ (Bijela-rt Sv.Neđelja), Opština Herceg Novi na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 26.01.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail

tamara.brajovic@epa.org.me