Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Uprava za vode je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostaviolo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja vodama na vodnom području Jadranskog sliva i Plana upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog sliva na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.
Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 20.01.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail

tamara.brajovic@epa.org.me