Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje

 

 

PISMENO

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, 087/18 i  002/19), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu Dragane Stevanović iz Kotora (broj: 02-UPI-252/1  od 13.02.2020. godine), donosi

 

RJEŠENJE 

ODBIJA SE zahtjev Dragane Stevanović iz Kotora za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti vezanih za postavljanje kiosk za trgovinu i usluge na dijelu katastarske parcele br. 78/1 KO Kotor I (lokacija označena brojem 13.5 u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Kotor za period 2019.-2023.godine) iz  razloga što se navedena lokacija ne nalazi na području zaštićenog područja, te s tim u vezi nije propisana obaveza izdavanja dozvole od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine shodno Zakonu o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 054/16).