Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje

 

PISMENO

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, 087/18 i  002/19), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu “OLYMPIC SUMMER” D.O.O. BUDVA (broj: 02-UPI-333/1  od 25.02.2020. godine), donosi

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev “OLYMPIC SUMMER” D.O.O. BUDVA za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti vezanih za postavljanje privremenog montažno-demontažnog objekta plažni bar sa terasom i pokretnh pivremenih objekata za potrebe uređenja javnog – porodičnog kupališta označeno br. 14D predviđeni Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019.-2023.godine i Atlasom crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.godine u okviru zaštićenog područja Bečićka plaža iz  razloga što stranka nije otklonila nedostatke iz zahtjeva.

Dokumenta