Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje

PISMENO

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, 087/18 i  002/19), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu D.O.O. “INTERNACIONAL BUDVA” Budva (broj: 02-UPI-1792/1 od 30.12.2019. godine) donosi

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev D.O.O. “INTERNACIONAL BUDVA Budva za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti, vezanih za postavljanje privremenog montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta sa terasom na katastarskoj parceli br.2890 KO Budva opština Budva (lokacija označen kao 5.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine) u okviru zaštićenog područja Slovenska plaža iz razloga što stranka nije otklonila nedostatke u zahtjevu.