Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću DOO “Vodovod I kanalizacija” – Bar, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-824/5 od 23.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju trafostanice TS 10/0,4KV LB-PS Volujica sa priključnim 10KV kablovskim vodom, na UP TI803 u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje – Detaljna razrada lokacija “Prva faza privredne zone Bar” koju čini dio katastarske parcele br.6499/9 KO Novi Bar, Opština Bar.