Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „BEMAX” d.o.o., ul. Moskovska2/B, iz Podgorice, podnijelo zahtjev davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko – građevinskog kamena sa ležištu „SAĐAVAC“, sa objektima za obradu tg kamena – drobilicom i betonjerkom, na katastarskim parcelama br.: 640, 641, 660, 662, 663, 664, 668, 674/1 KO Bandiüi i 919/2 KO Donji Zagarač, Opština Danilovgrad.