Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Giovanni Trade“ d.o.o. iz Ulcinja, Ul. Maršala Tita bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-823/6 od 22.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskim parcelama broj 1206 i 1207 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.