Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „COGIMAR“ d.o.o. iz Kotora, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-817/6 od 19.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor