Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Hills Beach“ d.o.o. iz Ulcinja, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 27/2 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.