U Arhus centru Berane je 17.06.2020 god. održana je javna tribina povodom prezentacije  LEAP-a za opštinu Berane za period 2020-2024. god.

Pomenuta tribina predstavlja jedan od načina da se zainteresovani građani kao i  predstavnici NVO  upoznaju sa LEAP-om i da kroz jedan konstruktivan dijalog razmijene sugestije i mišljenja u cilju što transparentnije izrade lokalnog planskog dokumenta.

LEAP  je dio  projekta  ,,Učinimo  Berane gradom održivog razvoja’’  koji se realizuje od strane NVO,, Sjeverna zemlja’’ iz Berana.

Tokom prezentacije učesnici su upoznati sa metodologijom izrade samog dokumenta  kao i strateškim ciljevima opštine Berane za period 2020-2024 god. iskazanim upravo kroz Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine.

 

Cilj Arhus centra je da se i na ovaj način motivišu članovi  lokalne zajednice  i omogući njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka koje se odnose na životnu sredinu.

U Arhus centru zainteresovani građani mogu ostvariti uvid u zakone i propise koji se tiču životne sredine, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou. Takođe, u centru je moguće  ostvariti uvid  i u stručnu literaturu iz oblasti životne sredine i upoznati se sa aktuelnim stanjem životne sredine, problemima i trendovima.

Organizovanje okruglih stolova, javnih rasprava i javnih tribina jedan je od primarnih ciljeva Arhus centra.