“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Hill Beach“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-790/6 od 16.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 27/2 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.