Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru Euro-Asfalt“ D.O.O. iz Sarajeva – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Branka Miljkovića bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-816/32 od 12.06.2020.godine kojim je data saglasnost na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u životnoj sredini u rijekama Paljevinska, Kolašinska (Svinjača) i Taru.