Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru „Elektroprivreda Crne Gore“ A.D. iz Nikšića – Termoelektrana „Pljevlja“, donijeto riješenje broj 02-UPI-1017/32 od 12.06.2020.godine kojim je data saglasnost na „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije, usled nastale štete u životnoj sredini usled nastale štete u životnoj sredini u rijekama Vezišnica i Ćehotina“.