Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora – turistički kompleks – Ponta“ – Ruža vjetrova  na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.  Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do

12.06.2020 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail tamara.brajovic@epa.org.me