U nastavku šaljem tekst koji je potrebno postaviti na sajt, zajedno sa Izvjestajem o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije „Glavatičići“, Opština Kotor sa Izvjestajem sa javne rsaprave.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije „Glavatičići“, Opština Kotor na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 05.06.2020 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail tamara.brajovic@epa.org.me