Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „INNOVATIVE GREEN INDUSTRIES” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za reciklažu sortiranog otpada, planiranoj na urbanističkoj parceli LZ138, koja je dio katastarske parcele br. 6499/5, KO Novi Bar,u zahvatu Detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar u Opštini Bar, u sklopu PPPN za Obalno područje Crne Gore (“Sl. list CG”, br. 56/18).