“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Mat Company“ d.o.o. iz Pljevalja, Vuka Kneževića bb, donijeto rješenje broj: 02-UPI-9/21 od 12.05.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju betonske baze na UP 201, koja se sastoji od djelova katastarskih parcela broj 3624/2, 3623 i 3622 KO Pljevlja, u okviru Detaljnog urbanističkog plana „Bare I“, Opština Pljevlja, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.