Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opštini Bar – Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-454/18 od 07.05.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju nadvožnjaka preko pruge Beograd – Bar, na mjestu pružnog prelaza Bjeliši, Opština Bar, koji je za Nosioca projekta uradio „MMK Control“ d.o.o iz Bara.