Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 21.04.2020. godine objavljuje

PISMENO

Predmet: Zahtjev za dopunu zahjeva za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području

Poštovani,

U vezi sa Vašim zahtjevom (naš broj: 02-UPI-333/1 od 25.02.2020. godine) kojim ste se obratili Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti, vezanih za postavljanje montažno-demontažnog objekta plažni bar sa terasom i pokretnih privremenih objekata za potrebe uređenja kupališta na lokaciji označena br. 14D u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i u Atlasu Crnogorskih plaža i kuplišta u opštini Budva za period 2019-2023. godine, u okviru zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža, obavještavamo Vas da ste dužni da dopunite zahtjev u smislu navođenja sljedećeg:

  • Detaljnog opisa i grafičkog prikaza priključenja predmetnog objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u odnosu na granice zaštićenog područja Bečićka plaza;
  • Izjašnjenje da li je predmet zahtjeva katastarska parcela broj 1047/2 ili 1448 KO Bečići, opština Budva.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta