Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „ZEKOVIĆ COMPANY” d.o.o. – Žabljak, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-423/5 od 24.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploatacija šljunka i pijeska na PK „Ražano polje” kod Žabljaka, Opština Žabljak.