“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Miami“ d.o.o. iz Ulcinja, Ivana Milutinovića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-428/7 od 23.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 29/4 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.