“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Đekić“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Njegoševa broj 25, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-442/5 od 23.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje 10kV dalekovoda za priključenje mHE „Pecka“ na elektrodistributivnu mrežu na katastarskoj parceli broj 522, Opština Kolašin.