Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Prijestonica Cetinje – Direkcija za investicije i razvoj, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidrotehničkog tunela, na katastarskim parcelama br. 466/2, 4664/2 i 4665/2 –  Dobrsko selo (izlazni portal)  na katastarskim parcelama br. 2113, 2114, 2115, 2116 i 2117, PUP Cetinje, Donje polje (ulazni portal), Prijestonica Cetinje.