Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje  

Lista kandidata 

koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na živottnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na živottnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, objavljenog na internet stranici Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dana 04.03.2020.gopdine, do isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine prispjeli su sledeći predlozi:

  1. Nataša Kovačević, predložen od strane NVO “Green Home”
  2. Marinko Bajraktarević, predložen od strane NVO Građanska inicijativa mladih i od strane NVO Sjeverna zemlja

Original dokument možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta