Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje

Za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje, izabran je:

1. Marinko Barjaktarović, dipl.ing.poljoprivrde, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”.

Odluku o izboru kandidata možete preuzeti OVDJE.