Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater „Elektroprivreda Crne Gore“ A.D. iz Nikšića, shodno Rješenju broj 02-UPI-1017/4, u kome se nalaže da Agenciji za zaštitu životne sredine organu dostavi na saglasnosti »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u rijekama Vezišnica i Ćehotina, dostavio dokument »Bazna studija za TE Pljevlja« na saglasnost.