Potrošnja energije za grijanje i korišćnje rashladnih efekata u današnje vrijeme dostigli su neslućene razmjere. Milioni tona produkata sagorjevanja, hiljade tona raznih hlorofluorougljenika izmjenili su atmosferske slojeve koji su u velikoj mjeri važni za život na planeti Zemlji. Zaštita životne sredine postala je uslov zdravog opstanka ljudi i ostalog živog svijeta. Usvajanjem koncepta održivog razvoja 1990. godine u Montrealu je usvojen međunarodni Protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, odnosno o načinu smanjenja korišćenja hlorofluorougljenika kao rashladnih fluida.

U kontekstu implementacije pomenutog protokola Delegacija Agencije za zaštitu prirode i životne sredine koju predvodi direktor Nikola Medenica, učestvuje na 31 sastanku zemalja članica Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se održava u periodu 4-8 novembra 2019.godine, Rim, Italija. Sastanak je organizovan u prostorijama Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), i na istom  učestvuje više od 400 predstavnika zemalja članica Montrealskog protokola iz oblasti  industrije, nevladinog sektora, i mnogobrojnih implementacionih agencija.

U okviru 31 sastanka zemalja članica Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, tokom perioda od 7-8 novembra održava se i „high level segment“ koji je otvorio g-din Segio Costa Ministar životne sredine, zemljišta i mora Rebublike Italije. Na otvaranju ovog segmenta govorili su i g-đa Inger Andersen, direktorica Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, Cardinal Pietro Parolin predstavnik Vatikana i g-din Qu Dongyu generalni direktor FAO.

Takođe, tokom dvodnevnog „high level segmenta“, pored ostalog, održaće se i okrugli sto na temu: „Doprinos Montrealskog protokola smanjenju gubitka hrane kroz unapređenje održivog sektora hlađenja“, kao i procesuirati odluke za implementaciju Protokola,  koje su pripremljene tokom pripremnog dijela 31 sastanka zemalja članica Montrealskog protokola, a koji je prethodio pomenutom segmentu.